محتوای بلند یا کوتاه

محتوای بلند برای گوگل بهتر است یا کوتاه؟

اهدافی که امروزه سایت‌های متعدد در آرزوی دست یافتن به آن هستند، این است که هنگام جست‌و‌جو در گوگل بتوانند سایت خود را مشاهده کنند.  دستیابی به این رؤیا چندان هم سخت نیست؛ البته اگر راه‌های تولید محتواهایی را بدانیم.…