ارسالی از مترجمان: چند اشتباه در ترجمه از فارسی به انگلیسی

مقدمه: مطلب زیر، نوشته خانم نرگس رسولی از مترجمان محترم و متخصص فعال در ترجمیک است. از شما مخاطبان محترم می‌خواهیم ضمن مطالعه و ارائه بازخورد در خصوص سفارش جاری، در صورتی که مطالب مشابهی در زمینه آموزش ترجمه و به طور کلی مسائل مرتبط با ترجمه و مترجمان در نظر دارید، برای ما از طریق تیکت ارسال نمایید تا به نام شما منتشر شود.


هنگام ترجمه از زبان فارسی به زبان انگلیسی ممکن است در انتخاب واژگان دچار تردید شویم. بهترین راه، مراجعه به فرهنگ یک‌زبانه است تا کاربرد دقیق واژگان را پیدا کنیم. توجه به برخی از تفاوت‌ها‌ی جز‌ئی و ساده، ولی پر‌اهمیت برخی از عبارات و واژگان ضروری است:

۱/

 • at the end: معمولاً با of همراه است و زمانی به کار می‌رود که کار‌ی به اتمام رسیده باشد .
 • in the end: به معنا‌ی «سرانجام» و «بعد از مدت زمان طولانی» است و هرگز بعدش of نمی‌آید.

۲/

 • lastly: آخرین را در یک تناوب یا فهرست نشان می‌دهد:

lastly, I’d like to…

 • at last: زمانی به کار می‌رود که بعد از مدتی طولانی اتفاق خوبی قرار است رخ دهد:

At last the government is doing something about unemployment.

۳/

 • differ: زمانی به کار می‌رود که دو یا چند چیز، ویژگی‌ها‌ی متفاوتی داشته باشند. این فعل، با in و fromهمراه می‌شود:

A differs from B.

They differ in height.

 • vary: ویژگی‌ها‌ی متفاوت موجود در یک چیز را نشان می‌دهد:

Courses vary in length and cost.

۴/

 • affect (on something): بر چیز‌ی تأثیر گذاشتن است.
 • effect: هم اسم است و هم فعل. اسمش به معنا‌ی «تغییر» یا «نتیجه» است و با on همراه می‌شود. فعلش که به معنا‌ی ایجاد‌کردن و موجب‌شدن است، کاربرد رسمی دارد:

The new law is designed to effect a change in employment.

۵/

 • a few/ a little: به معنا‌ی «مقدار‌ی» است:

Would you like a little soup?

Have you got a few minutes to spare?

 • few/ little: به معنا‌ی «نه خیلی»، «نه زیاد» و «نه به قدر کافی» است:

 There’s little hope of finding survivors.

Few places on Earth are as beautiful.

 • very few/ very little که به معنا‌ی «خیلی کم» است، معنا‌ی منفی به جمله می‌دهد:

Very few people speak my language.

There’s very little time left.

۶/

 • journey: سفر‌ی طولانی‌مدت، بین دو مکان است: go on or make a journey
 • trip: سفر‌ی کوتاه است: go on, make or take a trip
 • travel: اسمی غیر‌قابل‌شمارش است و از جا‌یی به جا‌ی دیگر رفتن است:

Travel broadens the mind.

و در ترکیبات اسمی هم به کار می‌رود:

air travel/ travel sickness

۷/

 • reach (بدون to): رسیدن به جا‌یی بعد از مدت زمان طولانی است.
 • arrive (at/ in) یا get to: در این معنیرایج‌تر از فعل reach است.

۸/

 • contain: شامل محتویات چیز‌ی می‌شود:

 This product contains nuts.

 • consist of/ be made of: شامل تمامی قسمت‌ها‌ی چیز‌ی می‌شود:

The population is made of three ethnic groups.

فرم رسمی‌تر آن می‌تواند فعل comprise باشد.

 • include: شامل یک بخش یا چند بخش از چیز‌ی می‌شود (نه تمامی قسمت‌ها‌ی آن):

The book includes a chapter on recent economic trends.

۹/

 • surely: در زبان محاوره، برای متقاعد کردن فرد به کار می‌رود:

Surely you don’t accept that argument, do you?

 • certainly و:definitely تأکید بر صحت چیز‌ی است.
 • زمانی که مطمئن هستیم اتفاقی حتماً رخ خواهد داد از این عبارات استفاده می‌کنیم:

is/ are bound to/ sure to/ there is no doubt that

There is no doubt that the Prime Minister will win the election.

۱۰/

 • worth/ value:

The car is worth ۱۰۰ $.          ماشین، ارزش ۱۰۰ دلار‌ی دارد.

The value of the car is 100 $.    ارزش ماشین، ۱۰۰ دلار است.

کتاب‌ها‌ی Build up your English وBrush up your English ، نوشته‌ی دکتر مهدی نوروزی خیابانی،General English امیر حسین البرز‌ی وTOEFL Reading Comprehension And Vocabulary Workbook ، نوشته‌ی Elizabeth Davy و Karen Davy برای تقویت لغت، بسیار مفید هستند.

منبع:

O’Connell, S. (2010). Focus on IELTS. Spain: Pearson Longman.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *