آموزش شمارش اعداد به زبان آلمانی

شمارش اعداد به زبان آلمانی

شمارش اعداد به زبان آلمانی از بخش‌های جذاب یادگیری آلمانی است. شما با یادگیری نکته‌هایی ساده، شمارش اعداد آلمانی را فرامی‌گیرید.

هنگامی که درباره اعداد آلمانی بیشتر بدانید، آسان‌تر و سریع‌تر آن‌ها را یاد می‌گیرید. در این نوشتار به شیوه یادگیری، به خاطر سپردن و استفاده از اعداد آلمانی می‌پردازیم. 

شمارش اعداد آلمانی از ۱ تا ۱۰ + تلفظ اعداد آلمانی

هیچ قانونی برای شمارش اعداد آلمانی از عدد صفر تا ده وجود ندارد. بنابراین مهم است که این اعداد را به خاطر بسپارید، زیرا برای شمارش اعداد بزرگ‌تر به آن‌ها نیاز داریم.

مطالب مرتبط:

یادگیری زبان آلمانی چقدر طول می‌کشد؟

اعداد آلمانی از صفر تا ده عبارت‌اند از:

صفر: Null (نول)

یک: Ein (آینْتْس)

دو: Zwei (تْسْوای)

سه: Drei (دْغای)

چهار: Vier (فی‌یِ)

پنج: Fünf (فونف)

شش: Sechs (زِکْسْ)

هفت: Sieben (زیبِن)

هشت: Acht (آخْت)

نه: Neun (نُیْن)

ده: Zehn (تْسین)

شما با چندین بار تمرین و تکرار به‌راحتی اعداد یک تا ده آلمانی را یاد می‌گیرید. نکته قابل‌توجهی که در شمارش اعداد آلمانی باید بدانید این است که یادگرفتن عددهای تک‌رقمی کمک خوبی برای یادگیری عددهای بزرگ‌تر است.

برای مثال ما در زبان فارسی با عدد هشت این‌ها را می‌سازیم: «۱۸»، «۲۸»، «۸۰».

در زبان آلمانی نیز به همین ترتیب عمل می‌کنیم:

۸: Acht (آخْت)

۱۸: Achtzehn (آخْتسین)

۲۸: Achtundzwanzig (آخْتونْدْتزْوانتزیش)

۸۰: Achtzig (آخْتزیش)

شمردن عددهای آلمانی از ۱۱ تا ۲۰

اعداد یازده و دوازده در زبان آلمانی از الگوی مشخصی پیروی نمی‌کنند. شما تنها باید آن‌ها را حفظ کنید.

۱۱: Elf (اِلْفْ)

۱۲: Zwölf (تْسْوِلْف)

برای شمارش اعداد آلمانی از ۱۳ تا ۱۹، چهار حرف اول عددهای ۳ تا ۹ را می‌گیرید و واژه ده «Zehn» (تْسین) را به آن اضافه می‌کنید.

۱۳: Dreizehn (دْغایتسین)

۱۴: Vierzehn (فی‌یِتسین)

۱۵: Fünfzehn (فونفتسین)

۱۶: Sechszehn (زِشْتسین)

۱۷: Siebzehn (زیبتسین)

۱۸: Achtzehn (آخْتسین)

۱۹: Neunzehn (نُیْنتسین)

۲۰: Zwanzig (تْزْوانتْزیش)

مطالب مرتبط:

ادبیات آلمان و کتاب‌هایی که ارزش خواندن دارند

ضریب ۱۰ اعداد آلمانی را یاد بگیرید

شمارش اعداد چهل تا نود، قانونمند هستند. به انتهای چهار حرف اول اعداد چهار تا نه کلمه «zig» (تْزیش) را می‌افزایید.

شیوه شمارش اعداد ۲۰ تا ۹۰ به زبان آلمانی بدین صورت است:

۲۰: Zwanzig (تْزْوانتْزیش)

۳۰: Dreißig (دْغایتْزیش)

۴۰: Vierzig (فوتْزیش)

۵۰: Fünfzig (فونفْتْزیش)

۶۰: Sechzig(زِیْشْتْزیش)

۷۰: Siebzig(سیبتْزیش)

۸۰: Achtzig (آخْتزیش)

۹۰: Neunzig (نُیْنتْزیش)

شیوه شمارش اعداد بزرگ‌تر از ۲۰ در زبان آلمانی

اکنون به بخش مهم یادگیری اعداد آلمانی می‌رسیم. شمارش همه اعداد بزرگ‌تر از بیست از الگوی مشخصی پیروی می‌کند. بدین صورت که عدد دوم در ابتدا گفته می‌شود.

ما در زبان فارسی می‌گوییم «سی‌وچهار». یعنی اول بزرگ‌ترین عدد و سپس کوچک‌ترین عدد را می‌گوییم.

این شیوه شمارش در آلمانی برعکس است. یعنی برای شمارش اعداد بزرگ‌تر از ۲۰، اول کوچک‌ترین عدد و پس از آن بزرگ‌ترین عدد را می‌گوییم.

بنابراین عدد «سی‌وچهار» در زبان آلمانی «چهار» و «سی» گفته می‌شود. در زبان آلمانی همه اعداد دو رقمی از این الگو پیروی می‌کنند.

۳۴: Vierunddreißig (فی‌اونْت‌دْغایتْزیش)

ممکن است کمی طول بکشد تا به این جابه‌جایی عادت کنید، بنابراین برای تمرین آن‌ها زمان بگذارید. به بسیاری از کودکان آلمانی برای نوشتن این اعداد یاد می‌دهند که ابتدا عدد دوم را بنویسند، سپس عدد اول را پیش از آن قرار دهند. این شیوه نیز کمک بسیاری می‌کند تا خواندن اعداد دورقمی را فراگیرید.

یادگیری شمارش اعداد آلمانی به همراه تلفظ آلمانی تا اندازه‌ای آسان است.
یادگیری اعداد آلمانی، بخش جذاب فراگیری زبان آلمانی است.

نحوه شمارش از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ در آلمانی

برای شمارش اعداد یکصد تا نهصد عدد یک تا نه را می‌آورید و کلمه صد «hundert» (هونْدِت) را به آخر آن اضافه می‌کنید. به اعداد زیر دقت کنید:

۱۰۰ (یکصد): Einhundert (آینْ‌هونْدِت)

۲۰۰: Zweihundert (تْسْوای‌هونْدت)

۳۰۰: Dreihundert (دْغای‌هونْدت)

۴۰۰: Vierhundert (فی‌یِ‌هونْدت)

۵۰۰: Fünfhundert (فونف‌هونْدت)

۶۰۰: Sechshundert (زِکْسْ‌هونْدت)

۷۰۰: Siebenhundert (سیبِن‌هونْدت)

۸۰۰: Achthundert (آخْت‌هونْدت)

۹۰۰: Neunhundert (نُیْن‌هونْدت)

یادگیری شمارش اعداد بین ۱۰۰ تا ۱۱۹ نیز تا اندازه‌ای ساده است. بدین گونه که شما همیشه اول عدد صد «hundert» (هونْدِت) را می‌گویید. برای مثال:

۱۰۱ (یکصدویک): Einhundertundeins (آینْ‌هونْدِت‌اونتاینْتْس)

در اعداد بالاتر از ۱۱۹، قانون تعویض اعداد اعمال می‌شود، اما تنها برای دو رقم انتهای عدد. برای مثال:

۱۷۶ (یکصدوهفتادوشش): Einhundertsechsundsiebzig (آینْ‌هونْدِت‌ زِکْسْ‌اونت‌سیبتْزیش)

شیوه شمارش از ۱۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰ در آلمانی

تا اینجا شما سخت‌ترین قسمت‌های شمارش اعداد در آلمانی را یاد گرفته‌اید. پس از اینجا به بعد همه چیز برایتان آسان است.

برای شمارش اعداد هزار به بالا با قوانین و شیوه شمارش اعداد در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عمل کنید و به انتهای این اعداد کلمه هزار به آلمانی «Tausend» (تَوزنْت)را اضافه کنید.

۱۰۰۰ (یک‌هزار): Eintausend (آینْ‌تَوزنْت)

۲۰۰۰: Zweitausend (تْسْوای‌تَوزنْت)

۳۰۰۰: Dreitausend (دْغای‌تَوزنْت)

۴۰۰۰: Viertausend (فی‌یِ‌تَوزنْت)

۵۰۰۰: Fünftausend (فونف‌تَوزنْت)

۶۰۰۰: Sechstausend (زِکْسْ‌تَوزنْت)

۷۰۰۰: Siebentausend (زیبِن‌تَوزنْت)

۸۰۰۰: Achttausend (آخْت‌تَوزنْت)

۹۰۰۰: Neuntausend (نُیْن‌تَوزنْت)

۱۰/۰۰۰: Zehntausend (تْسین‌تَوزنْت)

اعداد آلمانی ۱۰/۰۰۰ و فراتر از آن

در اعداد بزرگ‌تر از ۱۰/۰۰۰ هنگامی که اعداد به یک رقم دوم تغییر می‌کنند، باز همان قوانین اعداد دورقمی پابرجاست. برای مثال عدد هشتادوهفت‌هزار به صورت «هفت» و «هشتادهزار» خوانده می‌شود.

۸۷/۰۰۰: siebenundachtzigtausend (زیبِن‌اونت‌آخْتزیش‌تَوزنْت)

مطالب مرتبط:

آلمانی یاد بگیرم یا ایتالیایی؟

سخن پایانی

شما در این مطلب شمارش اعداد آلمانی و قوانین آن را مطالعه کردید. ممکن است در حال حاضر به همه این اعداد نگاه کنید و با خود فکر کنید: چطور می‌توانم همه این‌ها را به خاطر بسپارم؟

اما نگران نباشید. هنگامی که شمردن عددهای آلمانی ۱ تا ۱۰ را یاد گرفتید و به جابه‌جایی اعداد دو رقمی عادت کردید، کار بسیار ساده می‌شود.

امیدواریم با کمک این نوشتار و تمرین و تکرار، شمردن عددهای آلمانی برای شما آسان شود.

اگر مترجم زبان آلمانی هستید، رزومه خود را به صفحه استخدام مترجم ارسال کنید و به گروه مترجمان زبان آلمانی ترجمیک بپیوندید.

ترجمه متون زبان آلمانی خود را به مترجمان متخصص ترجمیک بسپارید. برای ثبت سفارش، صفحه ترجمه آلمانی سایت ترجمیک را مطالعه کنید.

2 دیدگاه در «شمارش اعداد به زبان آلمانی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.