ضوابط و شرایط خدمات ترجمیک


از اینکه ترجمیک را برای ترجمه متن خود انتخاب نموده‌اید، متشکریم.

ضوابط و شرایط زیر به عنوان یک مرجع جهت جلوگیری از بروز هرگونه عدم تفاهم و اشتباه از سوی طرفین در ارائه خدمات در نظر گرفته شده‌اند و ملاک عمل این ترجمیک در ارائه خدمات به مشتریان می‌باشند. • اسناد و مدارک مرجع قرارداد

 • در صورت بروز هرگونه اشکال در ارائه خدمات و عدم تفاهم بین طرفین، مدارک زیر به ترتیب اولویت ذکر شده معتبر هستند:
  • شرایط ذکر شده در فرم پیش فاکتور یا قرارداد ارسالی از سوی سایت ترجمیک که پس از ثبت سفارش برای مشتری ارسال می‌شود.
  • ضوابط و شرایط خدمات (متن حاضر)
  • هرگونه ایمیل ارسالی حاوی درخواست مشتریان، در صورتیکه مورد تأیید رسمی ترجمیک قرار گرفته باشد و به آن پاسخ داده شده باشد.
 • هدف از تدوین شرایط و قوانین

 • با توجه به گستردگی و پیچیدگی انواع خدمات ترجمه و امکان ایجاد عدم تفاهم در برخی از موارد، این متن به منظور ایجاد یک زبان مشترک برای اجرای خدمات و جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و سوء برداشت تدوین شده است و در مواقع اختلاف مرجعی برای حل اختلاف به شمار می رود.
 • اصطلاحات و تعاریف استفاده شده

 • مشتری سفارش دهنده و پردازنده هزینه خدمات می باشد و می تواند شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.
  مجری خدمات ترجمیک است که ترجمه را اجرا می نماید و در قبال آن هزینه ترجمه را دریافت می نماید.
  طرفین قرارداد عبارت از مجری خدمات و مشتری هستند.
  هزینه خدمات عبارت از مبلغی است که بابت ارائه خدمات توسط مجری خدمات به هر طریق و بر طبق مدارک پرداختی ارائه شده از سوی مشتری دریافت می شود.
  پروژه عبارت است از مجموع خدمات مورد سفارش و ذکرشده در فرم پیش فاکتور
  فرم پیش فاکتور عبارت است از فرمی که در آن هزینه و زمان بندی پروژه و سایر شرایط مورد نیاز پروژه تعریف شده است و از سوی مجری خدمات به صورت یک طرفه به امضا رسیده است و در ایمیل برآورد هزینه و زمان بندی پروژه برای مشتری ارسال شده است.
  ثبت نهایی سفارش به معنای پر کردن فرم ثبت نهایی سفارش پس از انجام پرداخت بانکی توسط مشتری است و به منزله قبول شرایط مندرج در فرم پیش فاکتور و شرایط و قوانین خدمات (متن حاضر) است.
  محتوای اولیه پروژه عبارت است از ملزومات اولیه پروژه که شامل یکی از موارد متن، تصاویر، نشانی های اینترنتی، ویدئویی و غیره یا تمامی آن ها است و به همراه فرم ثبت سفارش توسط مشتری به ترجمیک ارسال می گردد.
 • هزینه خدمات

  • هزینه خدمات بر اساس برآورد هزینه مجری خدمات و طبق جزئیات سفارش و محتوای خام ارائه‌شده توسط مشتری محاسبه می‌شود و در فرم پیش فاکتور اولیه قابل مشاهده در پنل کاربری مشتری یا ارسالی در ایمیل برآورد هزینه ارائه می‌گردد .
  • کلیه شرایط مربوط به تعرفه‌ها و نحوه پرداخت هزینه خدمات در پنل مشتری و یا ایمیل برآورد هزینه اعلام می‌گردد و مشتری موظف است طبق شرایط و ضوابط پرداخت، نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدام نماید .
  • اجرای پروژه منوط به دریافت پیش‌پرداخت از سوی مشتری به صورت واریز به حساب اعلام شده توسط مجری خدمات می‌باشد، مگر آنکه شرایط دیگری به صورت کتبی به مشتری اعلام شده باشد. در موارد پرداخت قسطی پروژه، در صورت عدم واریز اقساط توسط مشتری، زمان تحویل پروژه به مدت تاخیر در واریز به تعویق خواهد افتاد.
  • در صورتی که هزینه‌هایی خارج از اراده و اطلاع قبلی طرفین به وجود آید، ارائه‌دهنده خدمات موظف است مراتب را در اسرع وقت به اطلاع مشتری برساند و توافق مجدد در رابطه با هزینه صورت پذیرد. در صورت عدم توافق در رابطه با افزایش هزینه‌های پیش‌بینی نشده یا افزایش تعرفه ناگهانی مجری خدمات، هر یک از طرفین مجاز هستند با اعلام کتبی پروژه را لغو نمایند. در این حالت اگر بخشی از پروژه انجام شده باشد، بازگشت مبلغ تنها در خصوص بخش انجام‌نشده پروژه خواهد بود.
  • برآورد هزینه و زمانبندی اجرا و اتمام پروژه حداکثر تا زمان اعلام شده در ایمیل برآورد هزینه معتبر است و پس از آن نیازمند تکمیل مجدد فرم ثبت سفارش است.
  • هزینه های تحویل الکترونیکی پروژه بر عهده مجری خدمات می‌باشد. در صورتی که پروژه نیازمند تحویل به روشی غیر از روش‌های الکترونیکی (از طریق ایمیل یا پنل مشتری) باشد، کلیه هزینه‌های مواد مصرفی، حمل و نقل و ارسال خدمات بر عهده مشتری می‌باشد، مگر غیر از آن که به صورت کتبی به امضای طرفین رسیده باشد.
  • ارائه دهنده خدمات مجاز است پس از ارسال ایمیل برآورد هزینه و قبل از پیش پرداخت هزینه سفارش توسط مشتری، نسبت به هرگونه برآورد هزینه اصلاحی ناشی از تغییر تعرفه یا اشتباه احتمالی در برآورد هزینه اقدام نماید .
  • ارائه دهنده خدمات مختار است در هر زمان پس از آغاز پروژه و بنا به صلاحدید نسبت به بررسی اشتباه در برآورد هزینه و صدور برآورد هزینه اصلاحی اقدام نماید و مراتب را به مشتری اطلاع دهد. بدیهی است تغییر هزینه خدمات بایستی ضمن حفظ عرف تعرفه اعلامی در سایت ترجمیک مورد تایید طرفین باشد. در صورت عدم رضایت مشتری و تمایل به لغو سفارش از سوی ایشان، مطابق ضوابط لغو سفارش عمل خواهد گردید .
  • هزینه تایپ برای کلیه پروژه ها رایگان است.
  • تنها هزینه کتبی ذکر شده در پیش فاکتور به عنوان هزینه معتبر انجام پروژه شناخته می شود و هرگونه برآورد شفاهی احتمالی ناشی از برقراری تماس های تلفنی و سایر موارد قبل از ارسال پیش فاکتور غیر قابل استناد است و فقط جهت راهنمایی در جهت اعلام هزینه حدودی ترجمه می باشد.
 • شرایط تحویل پروژه

  • هرگونه تاریخ و زمان تحویل تنها پس از مشاهده محتوای اولیه پروژه توسط مجری خدمات و ارائه ایمیل برآورد هزینه و زمانبندی کتبی معتبر و قابل استناد می باشد.
  • در پروژه هایی که اعلام زمانبندی بر مبنای برآورد اولیه صورت می‌پذیرد (پروژه هایی به غیر از ترجمه نظیر طراحی اسلاید، ویراستاری، و تحقیق اینترنتی)، مجری خدمات مجاز است برای ارائه خدمات با کیفیت استاندارد، صرفنظر از زمان اعلام شده در ایمیل اولیه برآورد هزینه و بر حسب مقتضیات پروژه، اقدام به تمدید زمان به مدت ۲۵% زمان اجرای پروژه بدون هماهنگی قبلی با مشتری، و ۵۰% زمان پروژه با هماهنگی قبلی با مشتری نماید. البته این شرایط برای پروژه‌های فوری صادق نمی‌باشد و ارائه دهنده خدمات موظف است ظرف مدت اعلام شده در برآورد سفارش نسبت به تحویل آن اقدام نماید.
  • زمان ویراستاری پروژه جزو زمان ترجمه نمی باشد و به صورت جداگانه پس از تحویل پروژه ترجمه محاسبه می شود و به اطلاع مشتری می رسد. البته این امر به استثنای پروژه های فوری است که زمان ویراستاری به همراه زمان ترجمه محاسبه می گردد.
  • تاریخ و زمان پیش پرداخت و تائید مالی، ملاک زمان آغاز پروژه می باشد.
  • تاریخ تحویل تنها در صورت ارائه کتبی در پیش فاکتور برآورد هزینه و زمانبندی یا هرگونه قرارداد کتبی معتبر می باشد و هرگونه بیان شفاهی یا تقریبی تاریخ تحویل فاقد اعتبار است. همچنین تاریخ تحویل پروژه های دارای ویراستاری، دارای رواداری به میزان 25 درصد می باشد.
  • در صورت تغییر در حجم و محتوای سفارش، مجری خدمات مجاز است نسبت به برآورد جدید از هزینه انجام و تاریخ تحویل پروژه اقدام نموده و موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب از طریق تلگرام، پیامک، تماس تلفنی، پست الکترونیک و یا پیش فاکتور موجود در پنل مشتری (قراردادهای مجازی) یا فکس (قراردادهای کتبی) اقدام نماید.
  • هیچگونه مسئولیتی نظیر مسئولیت خسارت وارده بر اثر تأخیر یا عدم تحویل پروژه انجام شده ناشی از اشکالات و اختلالات خطوط مخابراتی، اینترنت، پست الکترونیک، تأخیر توسط اداره پست، پیک موتوری و غیره بر عهده مجری خدمات نمی باشد.
  • مجری خدمات هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از هرگونه تأخیر توسط مشتری نظیر تأخیر در پرداخت پیش پرداخت، تسویه حساب نهایی، ارسال فایل و غیره را نمی پذیرد. بدیهی است در چنین حالتی کلیه تاریخ های تحویل از پیش اعلام شده لغو و تاریخ های جدید تعیین خواهند شد و معتبر خواهند بود.
  • صرفنظر از حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده که خارج از اراده و کنترل ارائه‌دهنده و مجری خدمات می‌باشد، در صورت تأخیر در تحویل پروژه مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام شده در ایمیل برآورد هزینه و یا فاکتور نهایی در پنل مشتری(منوط به تسویه حساب کامل مالی از سوی مشتری)، مجری خدمات ملزم به ارائه تخفیف دیرکرد با توجه به زمان تاخیر و نظر تیم ارزیابی کیفی ترجمیک (داور) است . این مبلغ به اعتبار مشتری در سایت ترجمیک افزوده می‌شود.
  • در صورتیکه سفارش مشتری نیازمند استفاده از خدمات شخص ثالث نظیر دارالترجمه رسمی یا سایر مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها باشد، هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از تأخیر شخص ثالث متوجه ارائه دهنده خدمات نمی باشد.
  • تمامی خسارات ناشی از عدم تحویل به موقع ترجمه شامل موارد ذکر شده در این بخش می باشند و مجری خدمات به غیر از بند 9 از این بخش دارای مسئولیت پرداخت خسارت دیگری نمی باشد.
 • شرایط پرداخت

  • مشتری موظف است حداکثر تا 5 روز پس از دریافت صورتحساب نهایی نسبت به تسویه حساب مالی پروژه اقدام نماید.
  • برای پروژه های طولانی، ممکن است شرایط پرداخت به شیوه پرداخت در چند نوبت باشد که در چنین حالتی مشتری موظف است در زمان های مشخص شده در قرارداد نسبت به پرداخت و ثبت پرداخت اقدام نماید. بدیهی است در صورت امتناع یا قصور در پرداخت از سوی مشتری، ارائه دهنده خدمات مجاز است پروژه را تا زمان پرداخت مشتری، به حالت تعلیق در آورده یا به طور کلی لغو نماید. در این حالت هیچ گونه جریمه تاخیر یا عودت وجهی به مشتری انجام نخواهد شد.
  • به علت حجم بالای پرداخت ها به حساب مجری خدمات، زمان و تاریخ دریافت فرم ثبت سفارش نهایی تکمیل شده ثبت فیش پرداختی ملاک زمان و تاریخ پرداخت بوده و مشتری موظف است پس از پرداخت وجه، نسبت به ثبت آنلاین پرداخت و تکمیل فرم ثبت نهایی سفارش اقدام نماید.
  • مسئولیت هرگونه اشتباه در پرداخت به حساب هایی غیر از حساب های اعلام شده توسط مجری خدمات بر عهده مشتری است.
 • لغو پروژه

  • چنانچه در در هر زمان از انجام پروژه مشخص گردد که محتوای پروژه مغایر با قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد، مجری خدمات پروژه را به صورت یک طرفه لغو نموده و هزینه خدمات ارائه شده + ۱۵% کارمزد لغو پروژه + کلیه هزینه های انتقال وجه (کارمزد بانکی) را کسر نموده و باقیمانده اعتبار مشتری را به حساب ایشان واریز می نماید.
  • چنانچه خدمات ارائه شده و هزینه های جانبی یاد شده فراتر از مبالغ پرداخت شده توسط مشتری باشد، مشتری موظف و متعهد به پرداخت الباقی هزینه ها می باشد. بدیهی است پس از تسویه حساب مالی، آنچه از پروژه به پایان رسیده است تحویل مشتری خواهد گردید.
  • در صورتیکه پروژه به هر علتی به درخواست مشتری لغو گردد، در صورتیکه بخشی از پروژه انجام شده باشد، هزینه بخش انجام شده(بدون در نظر گرفتن تخفیف حجمی) به علاوه 5% کارمزد خدمات اداری به علاوه کلیه هزینه های استرداد وجه (کارمزد بانکی) کسر گردیده و باقیمانده وجه به حساب مشتری واریز خواهد شد.
  • در مورد سفارش‌هایی که اطلاعات تماس مجری در اختیار کارفرما قرار می گیرد (یا برعکس) لغو پروژه صرفا با برگشت حداقل 50 درصد از هزینه ممکن خواهد بود.
  • لغو سفارش‌های ترجمه شفاهی، در صورتی که از زمان اعلام توسط مشتری تا زمان اجرای سفارش کمتر از 2 روز کاری باقی مانده باشد، بدون عودت وجه خواهد بود.
  • درصورتیکه در حین انجام پروژه مشتری حقوقی دچار بحران مالی شده، منحل گردیده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته با ورشکست شود، ارائه دهنده خدمات مجاز است پروژه را به صورت یک طرفه لغو نماید.
  • درصورتیکه مجری خدمات به هر دلیل ارائه دهنده خدمات نتواند پروژه را تحویل نماید، موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب به مشتری اقدام نموده و در صورت امکان مشتری را در شناسایی راه حل های جایگزین برای انجام یا اتمام پروژه یاری نماید. در این حالت مجری خدمات می بایست کل مبلغ واریزی توسط مشتری را به او بازگرداند. در صورتی که بخشی از خدمات تا این زمان اجرا شده باشد، هزینه بخش انجام شده، از مبلغ قابل واریزی کسر خواهد شد.
  • درصورتیکه پس از تحویل پروژه، مشتری در مکاتبه با مجری خدمات نسبت به خدمات ارائه شده اعلام نارضایتی نماید (به گونه ای که ترجمه ارائه شده برای ایشان قابل استفاده نباشد) و درخواست استرداد وجه نماید، لازم است ایرادات ترجمه به طور دقیق توسط مشتری مشخص شده، به گونه ای که ارائه ایرادات به منظور تفهیم اتهام به مترجم برای لغو پروژه (و تبعاً عدم پرداخت حق الزحمه مترجم) هم برای مرکز، و هم برای مترجم قابل قبول و قابل استناد باشد. بدیهی است ارائه مدارک ناقص و علل نامناسب برای درخواست لغو پروژه، موجب عدم پیگیری موضوع خواهد شد و شاکی در صورت نداشتن ارائه ادله مناسب هیچگونه حقی نخواهد داشت و پرونده شکایت بسته خواهد شد.
 • اموال مشتری

  • محتوای اولیه پروژه ارسالی از سوی مشتری به ایشان بازگشت داده نمی شود. مشتری موظف است فقط کپی محتوای خام پروژه را برای مجری خدمات ارسال نماید. نسخه های اصل تنها با قبول مسئولیت مستقیم مشتری توسط مجری خدمات پذیرفته می شود.
  • کلیه محتوا و اسناد ارسالی به مجری خدمات توسط این مرکز و با مسئولیت مشتری نگهداری شده و هیچگونه مسئولیتی در صورت فقدان یا خسارت به آنها بر عهده مجری خدمات نمی باشد.
 • ماهیت پروژه

  • این مرکز از هرگونه ارائه خدمات برای ترجمه محتوای مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران و فراتر از آن (بر حسب مورد) معذور است.
  • مشتری موظف است نسبت به انتخاب خدمات مناسب با بودجه و کیفیت مورد انتظار خود اقدام نماید. بدیهی است هیچگونه مسئولیتی بابت انتخاب نادرست مشتری و پیامدهای ناشی از آن بر عهده مجری خدمات نمی باشد.
  • ترجمه هر پروژه بازتابی از محتوای اولیه هر پروژه می باشد. در رابطه با خدمات ترجمه، درصورتیکه محتوای اولیه پروژه ارسالی از لحاظ نگارشی یا علمی ضعیف یا ناقص بوده و ساختار نادرست و غیراستانداردی داشته باشد، طبیعی است که شرایط مشابهی در ترجمه متن نیز مشاهده گردد. مجری خدمات دارای مسئولیت اعمال تغییرات به منظور بهبود محتوای پروژه خارج از سفارش مشتری نمی باشد.
  • در پروژه های ترجمه تخصصی، پیشنهاد می گردد مشتری قالب واژه نامه معرفی شده از سوی مجری خدمات را تکمیل و به همراه سفارش خود ارسال نماید. بدیهی است در غیراینصورت، مسئولیت هرگونه ترجمه تحت اللفظی واژگان و عبارات تخصصی بر عهده مشتری خواهد بود و مجری خدمات هیچگونه مسئولیت و تعهدی برای اصلاح مراتب پس از تحویل پروژه بر عهده نداشته و هیچگونه شکایتی در این خصوص مورد پذیرش نخواهد بود.
  • درصورتیکه سفارش یا قرارداد پروژه مشتری را ملزم به تائید مقطعی بخش هایی از پروژه قبل از ارائه نسخه نهایی آن نماید، مجری خدمات هیچگونه مسئولیتی بابت جا افتادگی، بی دقتی، و هرگونه خطای دیگر در هنگام تأیید از جانب مشتری را نمی پذیرد.
  • طرفین قرارداد توافق می نمایند که “ترجمه علمی دارای شرایط مطلق و کاملا حساب شده نیست و هیچ دو مترجمی ترجمه ای دقیقاً شبیه به هم ارائه نمی نمایند و برخی موارد در ترجمه متون به صورت سلیقه ای و بنا بر تشخیص مترجم می باشد و مشتری توافق دارد که در صورتیکه معنی کلمات مورد نظر خود را به طور دقیق پیش از ترجمه برای این مرکز ارسال نکرده باشد، ترجمه را پس از تحویل مطابق سلیقه خود تغییر دهد و ویراستاری مجدد نماید ”.
 • گارانتی خدمات

  • ترجمه یکی از دشوارترین زمینه ها در علوم ادبیات و نگارش به شمار می رود و برگردان هر متن از زبان مبدأ به زبان مقصد نیازمند تسلط کامل بر قوانین گرامری و نگارشی هر دو زبان و در عین حال تسلط کامل بر محتوای علمی متن اولیه می باشد و از این رو طبیعی است که هیچ ترجمه ای دارای شرایط کاملاً ایده آل و بی نقص نخواهد بود. با این حال به منظور رعایت حقوق مصرف کننده و کسب رضایت هر چه بیشتر مشتری، ترجمیک کلیه خدمات خود را با گارانتی 50 ساعته ارائه می نماید تا مشتریان بتوانند از رعایت کیفیت مطلوب خدمات اطمینان حاصل نمایند.
  • حتی الامکان سعی بر این است که انجام ترجمه هر زمینه علمی به مترجمی با تخصص علمی مرتبط با همان زمینه یا مشابه با آن زمینه علمی انجام گیرد. با این حال برای ترجمه متون تخصصی، چنانچه مشتری معانی خاصی برای برخی کلمات در نظر داشته باشد، باید به ترجمیک اطلاع دهد.
  • ارائه گارانتی رایگان تنها در بازه زمانی 50 ساعت از زمان ارسال ترجمه توسط مرکز برای مشتری امکانپذیر می باشد و پس از گذشت این زمان، هرگونه گارانتی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود.
  • مشتری موظف است ایرادات وارده را در فرم درخواست گارانتی به طور دقیق بیان نماید تا امکان پیگیری و انجام اصلاحات وجود داشته باشد و به درخواست های مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • نحوه چیدمان جملات و استفاده از لغات در هر ترجمه امری سلیقه ای است و چیدمان جملات (در صورتیکه از لحاظ نگارشی دارای مشکل نباشند.) مشمول خدمات گارانتی نمی باشد.
  • مشتری فقط یک بار مجاز به درخواست گارانتی می باشد و اگر پس از دریافت نسخه نهایی گارانتی، مجدداً موارد جدیدی را در نظر داشته باشد، گارانتی مجدد با دریافت هزینه انجام خواهد شد.
  • در صورتیکه درخواست گارانتی چند بار برای یک پروژه در سایت ثبت گردد، تنها درخواست اول معیار گارانتی خدمات خواهد بود و به درخواست های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • درصورتیکه مشتری در هر زمان پس از ارائه درخواست گارانتی و دریافت مجدد پروژه پس از انجام گارانتی با ذکر دلایل کافی از کیفیت انجام پروژه ناراضی باشد، می تواند با رضایت مجری خدمات هزینه کمتری را پرداخت نماید و میزان این کاهش هزینه متناسب با نواقص و دلایل مطرح شده از سوی مشتری خواهد داشت.
  • بررسی دلایل و ارزشیابی کیفی فرآیند ترجمه، ویرایش، تولید محتوا و موارد مشابه که در ترجمیک صورت می‌گیرد، بر عهده تیم داوری ترجمیک خواهد بود و مجری و کارفرما ملزم به پذیرش کامل تصمیم این تیم خواهند بود..
 • کپی رایت

 • ترجمه موارد دارای شرایط کپی رایت در این مرکز بر حسب قوانین زیر صورت می پذیرد:
  • مشتری اجازه ترجمه، تغییر یا بازنشر محتوای موضوع سفارش را از صاحب اثر داشته یا در حال دریافت آن باشد.
  • مشتری تعهد می نماید ارائه دهنده خدمات را از هرگونه ادعای حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی رایت مبری دانسته و کلیه مسئولیت های حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی رایت و سایر حقوق مادی و معنوی ناشی از انجام پروژه توسط مجری خدمات را شخصاً و اصالتاً می پذیرد.
  • مسئولیت هرگونه تغییر در محتوای پروژه تحویل شده و پیامدها و اثرات مادی و معنوی ناشی از تغییر محتوای پروژه تحویل شده بر عهده مشتری می باشد.
 • حریم خصوصی

  • اطلاعاتی که مشتریان در ترجمیک ثبت می‌کنند، اعم از ایمیل، آدرس، تلفن، اسامی اشخاص، فایل‌ها و ... در اختیار هیچ فرد یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.
  • در موارد ضروری به درخواست مقامات قضایی، اطلاعات مورد نیاز به آن‌ها ارائه خواهد شد.
  • ترجمیک می‌تواند برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات در حوزه خدمات و اهداف تجاری خود از اطلاعات تماس مشتریان استفاده نماید.
  • مشتریان حق ارسال اطلاعات تماس به هر نحوی برای مترجم و ویراستار ندارند. در صورت مشاهده چنین مسئله ای، بسته به نظر داور، مشتری می بایست خسارتی به میزان 10 برابر مبلغ سفارش به ترجمیک بپردازد.
 • اختلافات و شکایات

  • در صورتیکه پس از ایجاد اختلاف، طرفین قرارداد پس از مذاکرات نتوانند اختلاف به وجود آمده را رفع نمایند و به توافق نهایی و رضایت دو جانبه برسند، نظر تیم داوری و پایش کیفیت ترجمیک به عنوان نظر نهایی مورد قبول خواهد بود.
  • مسئولیت ارائه دهنده خدمات در هر شرایط و هر محکمه قانونی، تنها محدود به بازگرداندن مبلغ کل هزینه خدمات به مشتری خواهد بود.
  • شرایط و ضوابط ارائه شده در این متن مطابق و منوط و مشروط به قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند.

  نکته مهم:

  ترجمیک دارای حق افزودن، حذف یا اصلاح تمامی یا بخشی از شرایط و قوانین خدمات ذکر شده در این صفحه در هر زمان و بدون اطلاع قبلی می باشد ولی در صورتیکه این قوانین در حین اجرای پروژه تغییر پیدا کنند مراتب از طریق ایمیل به اطلاع مشتریانی که پروژه آن ها در دست اجرا است، خواهد رسید.


لوگو ترجمیک ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.


توسعه یافته در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف


ترجمیک سایت ترجمه تخصصی