ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

ترجمیک؛ رتبه یک ترجمه، ویرایش و تولید محتوا

بسیاری از مجلات علمی پیش از انتشار مقالات، درخواست گواهینامه ویراستاری نیتیو می‌کنند.
ترجمیک با همکاری ویراستاران نیتیو و باتجربه، مقاله انگلیسی شما را ویرایش می‌کند و گواهینامه‌ای صادر می‌کند که مورد تایید ژورنال‌ها و انتشارات معتبر بین‌المللی قرار دارد.

ویرایش نیتیو
پشتیبانی پشتیبانی شبانه روزی
صدور گواهی صدور گواهی ویرایش نیتیو
گارانتی گارانتی کیفیت و زمان
محرمانگی محرمانگی سفارش‌ها

ویرایش نیتیو انگلیسی در ترجمیک

مجله موردنظر شما هم در دستورالعمل‌های خود به ارسال گواهی ویرایش نیتیو توصیه کرده است؟ پیش از آن که این توصیه را مانعی برای چاپ مقاله تلقی کنید، بهتر است بدانید که گواهی ویرایش نیتیو، مدرکی مبنی بر این است که مقاله شما با رعایت کامل نکات دستوری و نگارشی نوشته شده است. لذا به ارتقای سطح کیفی آن کمک می‌کند.
ترجمیک با همکاری مجرب‌ترین ویراستاران این خدمات را ارائه می‌کند و گواهی‌نامه معتبر ویرایش نیتیو نیز صادر می‌کند.

ویرایش نیتیو انگلیسی در ترجمیک

هزینه و زمان ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

معمولا اکثر مشتریان پیش از ثبت سفارش، جویای هزینه و زمان تحویل نهایی می‌شوند. قیمت‌گذاری خدمات ویرایش نیتیو بر اساس تعداد کلمات متن موردنظر مشتری انجام می‌شود. البته عوامل دیگری مثل زمینه تخصصی متن و پلن کیفی منتخب شما نیز روی هزینه اعلام‌شده تاثیرگذار است.
زمان تحویل نهایی، بر اساس حجم سفارش و سرعت موردنظر مشتری تعیین می‌شود. روشن است که هرچه حجم سفارش شما بالاتر باشد و سرعت کمتری را انتخاب کنید، زمان تحویل طولانی‌تر خواهد شد. با این حال نکته مهم این است که هزینه و زمان تحویل، هنگام ثبت سفارش و به صورت شفاف اعلام می‌شود.

هزینه و زمان ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

نمونه کارهای ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی در ترجمیک

ما در ترجمیک تمام تلاشمان را می‌کنیم تا بهترین خدمات را ارائه کنیم و در راستای تحقق این هدف نیز راهکارهای مختلفی در نظر گرفته‌ایم.

توجه داشته باشید که این راهکارها، روی همه پلن‌های کیفی اعمال می‌شوند و تنها در برخی موارد جزئی با هم تفاوت دارند.

برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش نیتیو صادر می‌گردد. بسیاری از این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. از جمله این مجلات، می‌توان به الزویر و اشپرینگر اشاره کرد.

ماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر می‌گردد. این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیربخش کوچکی از مقالات سال ۲۰۲۲ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

 • Zeinali, M. S., Naeini, H. M., Talebi-Ghadikolaee, H., & Panahizadeh, V. (2022). Numerical and Experimental Investigation of Fracture in Roll Forming Process Using Lou–Huh Fracture Criterion. Arabian Journal for Science and Engineering, 1-12. Download
 • Yousefi, M., Khorshidian, N., & Hosseini, H. (2022). The Ability of Probiotic Lactobacillus Strains in Removal of Benzo [a] pyrene: a Response Surface Methodology Study. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 14(3), 464-475. Download
 • Taghizadeh, M., Ebrahimi, M., Fooladi, E., & Yoosefian, M. (2022). Preconcentration and determination of five antidepressants from human milk and urine samples by stir bar filled magnetic ionic liquids using liquid–liquid–liquid microextraction‐high‐performance liquid chromatography. Journal of Separation Science. Download
 • Shohan, M., Nashibi, R., Mahmoudian-Sani, M. R., Abolnezhadian, F., Ghafourian, M., Alavi, S. M., ... & Khodadadi, A. (2022). The therapeutic efficacy of quercetin in combination with antiviral drugs in hospitalized COVID-19 patients: A randomized controlled trial. European journal of pharmacology, 914, 174615. Download
 • Shoeibi, S., Kargarsharifabad, H., Rahbar, N., Khosravi, G., & Sharifpur, M. (2022). An integrated solar desalination with evacuated tube heat pipe solar collector and new wind ventilator external condenser. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 50, 101857. Download
 • Shahriari, R., Daryaee, M., & Kashefipour, S. M. (2022). The effect of a plate installation upstream of an orifice on the pressurized flushing efficiency. Canadian Journal of Civil Engineering, 49(5), 696-705. Download
 • Shahidi, S. M., & Etemadi Borujeni, S. (2022). Reversible multiplier with a column-wise structure and a reduced number of ancilla inputs and garbage outputs. The Journal of Supercomputing, 78(1), 315-342. Download
 • Saffar, S. (2022). Acoustic modeling of honeycomb structures for second load direction with damping consideration. Building Acoustics, 1351010X221094470. Download
 • Raei, H., Najafi, R., Torshizi, M. A. K., Froushani, S. M. A., & Joogh, F. A. G. (2022). The effect of Silybum marianum seed, Thymus vulgaris, and Rosmarinus officinalis powders in alleviating the risks of aflatoxin B1 in young broiler chicks. Anim. Sci, 22(1). Download
 • Panahizadeh, F., Hamzehei, M., Farzaneh-Gord, M., & Villa, A. A. O. (2022). Thermo-economic analysis and optimization of the steam absorption chiller network plant. Thermal Science, 26(1 Part A), 95-106. Download
 • Nikoofar, K., & Yielzoleh, F. M. (2022). High-component Reactions (HCRs): An Overview of MCRs Containing Seven or More Components as Versatile Tools in Organic Synthesis. Current Organic Synthesis, 19(1), 115-147. Download
 • Sajadieh, F., Bakhtiari, S., & Ghobadi, S. (2020). Evaluation the Impact of the Role of Household Risk Management on Economic Growth (Case Study of Selected OIC Member Countries with emphasis on Iran). Quarterly Journal of Quantitative Economics. Download
 • Mokhtari-Hooseini, Z. B., Hatamian-Zarmi, A., Mahdizadeh, S., Ebrahimi-Hosseinzadeh, B., & Alvandi, H. (2022). Fabrication of antibacterial PVA/Bentonite/Ag Composite Nanofibers with Bio-AgNPs synthesized with Fusarium sporotrichioides. Download
 • Mokhtari, F., Bahrami, B., Faghihi, G., Asilian, A., & Iraji, F. (2022). Fractional erbium: YAG laser (2940 nm) plus topical hydroquinone compared to intradermal tranexamic acid plus topical hydroquinone for the treatment of refractory melasma: a randomized controlled trial. Journal of Dermatological Treatment, 1-7. Download
 • Moghadam, S. O. (2022).A review on an ongoing pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: the pathogenesis, epidemiology, immunological features, and currently available diagnostic tests . Reviews in Medical Microbiology, 33(1), e212-e223. Download
 • Moeini Hadizadeh, J. (2022).Microgrids, the best platform for economic and environmental productivity of renewable resources: An introduction to its concept, components, challenges, and opportunities . Journal of Renewable and New Energy, 9(1), 8-20. Download
 • Majidi, A., Farghadani-Chaharsooghi, P., & Mirzapour Al-e-Hashem, S. M. J. (2022).Sustainable Pricing-Production-Workforce-Routing Problem for Perishable Products by Considering Demand Uncertainty; A Case Study from the Dairy Industry . Transportation Journal, 61(1), 60-102. Download
 • Larki, M., Salavati, A., & Azmoude, E. (2022).The Relationship Between Menstrual Patterns and Menstrual Attitude Dimensions among Women of Reproductive Age: Cross-sectional survey . Sultan Qaboos University Medical Journal [SQUMJ], 22(2), 241-246. Download
 • Keshavarz-Ghorbani, F., & Pasandideh, S. H. R. (2022). A model of determining the ordering strategy for a multi-product problem with lateral transshipment approach: hybrid metaheuristic algorithms. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 1-14. Download
 • Javidi, N., Khalatbari, G., & Javidi, N. (2022). The Effectiveness of Psychodrama on Reducing Generalized Anxiety and Changing Metacognitive Beliefs in Women with Breast Cancer. Medbiotech Journal, 6(01), 7-14. Download
 • Jafarimehr, E., Sahabi, B., & Heydari, H. (2022).Is the Presence of Women on the Branch Credit Committee Important? Evidence from an Iranian Private Bank . Iranian Journal of Economic Studies. Download
 • Houshmand‐Nanehkaran, F., Lajevardi, S. M., & Mahlouji‐Bidgholi, M. (2022).Optimization of fuzzy similarity by genetic algorithm in user‐based collaborative filtering recommender systems . Expert Systems, e12893. Download
 • Houshmand Nanehkaran, F., Lajevardi, S. M., & Mahlouji Bidgholi, M. (2022). Nearest neighbors algorithm and genetic‐based collaborative filtering. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 34(1), e6538. Download
 • Hernashki, R. K., Rezvani, A. R., Khayati, G. R., & Saheli, S. (2022).Mechanism and kinetics of gold leaching from copper anode slime using BmimHSO4 as green solvent . International Journal of Chemical Kinetics. Download
 • Hemmat Esfe, M., & Esfandeh, S. (2022).Mathematical based modeling of thermophysical properties of an enriched oil based hybrid nanofluid . Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147(3), 2125-2137. Download
 • Hedayati Khodayari, M., Pariz, N., & Balochian, S. (2022). Stabilizer design for an under-actuated autonomous underwater vehicle in a descriptor model under unknown time delay and uncertainty. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 44(2), 484-496. Download
 • Gholizadeh, P., Amini, H., Davoodi, J., & Poursaeidi, E. (2022). Molecular dynamic simulation of crack growth in Ti/TiN multilayer coatings. Materials Today Communications, 30, 103059. Download
 • Gholampour, A. (2022). Site-scale liquefaction potential analysis using a sectional random field model. Engineering Geology, 297, 106485. Download
 • Dastmanesh, S., Ghahremani, L., Kaveh, M. H., & Fararouei, M. (2022).Effect of Training Intervention and Exercises on Retirement Syndrome and Quality of Life of Elderly Retired Men in South of Iran. Journal of Health Sciences & Surveillance System, 10(2), 168-174. Download
 • Borji-Navan, S., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., Esmaeilpour, K., Mirghafourvand, M., & Ahmadian-Khooinarood, A. (2022).Internet-based cognitive-behavioral therapy for premenstrual syndrome: a randomized controlled trial. BMC women's health, 22(1), 1-11. Download
 • Ayar, M., Isazadeh, A., Gharehchopogh, F. S., & Seyedi, M. (2022). Chaotic-based divide-and-conquer feature selection method and its application in cardiac arrhythmia classification. The Journal of Supercomputing, 78(4), 5856-5882. Download
 • Atashi, H. A., Zaferani Arani, H., Agatha, F., Ghorani, S. M., Teimouri Khorasani, M. S., & Moalem, M. (2022).Cardiac and respiratory arrest in a 12‐year‐old girl with acute permethrin oral toxicity: A case report. Clinical Case Reports , 10(1), e05245. Download
 • Asl, A. A., Asl, R. A., & Hosseini, S. H. (2022, February).A New PV/FC/Battery DC-DC Converter . In 2022 13th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC) (pp. 41-45). IEEE. Download
 • Alipour, Y., Zargan, J., & Haji Nour Mohammadi, A. (2022).Antibacterial effects of crude venom and their protein fractions of Hottentotta saulcyi scorpion . Koomesh, 24(3), 376-387. Download
 • Akbari-Kasgari, M., Khademi-Zare, H., Fakhrzad, M. B., Hajiaghaei-Keshteli, M., & Honarvar, M. (2022).Designing a resilient and sustainable closed-loop supply chain network in copper industry . Clean Technologies and Environmental Policy, 1-28. Download
 • Aghasi, A., Jamshidi, K., & Bohlooli, A. (2022).A thermal-aware energy-efficient virtual machine placement algorithm based on fuzzy controlled binary gravitational search algorithm (FC-BGSA) . Cluster Computing, 1-19. Download
 • Abdolahpour Chenari, M. (2022). How political rights are created from Sharia rules in Iran. Middle Eastern Studies, 1-11. Download

پلن‌های کیفی خدمات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

تنوع پلن‌های کیفی خدمات، یکی از بهترین ویژگی‌های ترجمیک است. این پلن‌ها با توجه به نیازها و شرایط مشتریان مختلف از نظر بودجه، مدت زمان نیاز به گارانتی و... طراحی شده‌اند. شما نیز با توجه به شرایط و انتظاراتی که از ثبت سفارش دارید، مناسب‌ترین پلن را انتخاب کنید.
فراموش نکنید که کارشناسان پشتیبانی ما بهترین راهنمای شما در انتخاب پلن کیفی هستند. پس اگر دچار تردید شدید، تنها یک تماس تلفنی تا انتخاب صحیح فاصله دارید.

پلن‌های کیفی خدمات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

ضمانت کیفیت خدمات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

کلیه خدمات ترجمیک، مشمول گارانتی هستند. به این ترتیب پس از تحویل نهایی، می‌توانید درخواست اصلاحیه دهید تا تغییرات موردنظر روی سفارش شما اعمال شود.
خدمات ویراستاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته فراموش نکنید که مدت زمان گارانتی به پلن کیفی آن بستگی دارد.

ضمانت کیفیت خدمات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

صدور گواهی ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

روشن است که مجلات معتبر بین‌المللی بدون رویت گواهی ویرایش نیتیو، مقاله شما را تایید و چاپ نمی‌کنند. از این رو صرف نظر از پلن کیفی موردنظرتان، گواهی معتبری به شما اعطا می‌شود که موردتایید مجلات سطح یک قرار دارد.

جالب است بدانید که برخی از انتشارات بین‌المللی، ترجمیک را به عنوان یک موسسه معتبر و پژوهشی به مولفین داخل ایران پیشنهاد می‌کنند. از جمله این انشارات می‌توان به IEEE ، PubMed ، Elsevier ، Science Direct و Springer اشاره کرد.

صدور گواهی ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی
صدور گواهی ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

مراحل ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی در ترجمیک

ثبت سفارش در ترجمیک، مراحل ساده‌ای دارد و تا جایی که ممکن است شفاف و روشن طراحی شده است. با این حال، کارشناسان ما در تمام ساعات شبانه‌روز و همه روزهای هفته، آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.
بنابراین، چنانچه در هر یک از مراحل ثبت سفارش به مشکل خوردید یا با ابهام مواجه شدید، با ما تماس بگیرید یا تیکت ارسال کنید.

آپلود فایل و اعلام ویژگی‌های سفارش آپلود فایل و اعلام ویژگی‌های سفارش

در گام اول، فایل موردنظرتان را آپلود کنید و ویژگی‌های سفارش از جمله زمینه تخصصی و جزئیات آن را مشخص کنید. اگر محرمانگی سفارش برای شما حائز اهمیت است، حتما در این مرحله گزینه محرمانگی را نیز تیک بزنید.

مشاهده قیمت و انتخاب پلن کیفی مشاهده قیمت و انتخاب پلن کیفی

در این مرحله، هزینه پلن‌های کیفی مختلف که بر اساس تعداد کلمات فایل ارسالی تعیین شده، به نمایش در می‌آید.
توجه داشته باشید که تعداد کلمات به صورت خودکار و توسط نرم‌افزار محاسبه شده است.

 تخصیص ویراستار و انجام سفارش تخصیص ویراستار و انجام سفارش

در گام بعدی، یک ویراستار حرفه‌ای سفارش شما را پذیرش می‌کند و کار را به صورت بخش به بخش پیش می‌برد. به این صورت که ویرایش نیتیو در چند مرحله به دست شما می‌رسد و در صورت درخواست اصلاحات، انجام می‌شود.

تحویل سفارش با گواهی ویرایش نیتیو تحویل سفارش با گواهی ویرایش نیتیو

پس از اتمام پروژه، سفارش شما همراه با گواهینامه معتبر ارسال خواهد شد. فراموش نکنید که تمامی سفارش‌های ویرایش نیتیو در ترجمیک دارای گارانتی بوده و هر گونه اصلاح بعد از تحویل سفارش، کاملا رایگان انجام می‌شود.


تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

ویژگی‌های ویراستاران نیتیو ترجمیک

روشن است که وقتی پای ویرایش نیتیو به میان می‌آید، وظیفه سنگین‌تر و مهم‌تری به عهده ویراستار است. در واقع یک ویراستار نیتیو باید ویژگی‌های ممتازی نسبت به سایر ویراستاران داشته باشد و متن را طوری ویرایش کند که انگار از همان ابتدا توسط یک فرد نیتیو نوشته شده است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

تسلط کامل به زبان انگلیسی تسلط کامل به زبان انگلیسی

مهم‌ترین مشخصه یک ویراستار نیتیو، تسلط کامل به اصطلاحات، واژگان و دستور زبان انگلیسی است. ویراستاران نیتیو ترجمیک سال‌ها در یک کشور انگلیسی‌زبان تحصیل یا زندگی کرده‌اند و متن شما را مانند یک انگلیسی‌زبان ویرایش می‌کنند.

توانایی و مهارت در ویرایش توانایی و مهارت در ویرایش

ویراستار نیتیو باید به انواع روش‌های ویراستاری متن تسلط و آشنایی داشته باشد. یعنی باید بتواند یک مقاله را از نظر محتوایی، زبانی، فنی و علمی ویراستاری کند. لازم به ذکر است که در صورت درخواست شما همه انواع این ویراستاری‌ها انجام می‌شود.

داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط

تحصیلات مرتبط با موضوع مقاله، کیفیت کار ویراستار را در واژه‌گزینی بسیار بالا می‌برد و کیفیت محتوای علمی مقاله را تضمین می‌کند. ویراستاران نیتیو ما در رشته‌های دانشگاهی مختلف تحصیل کرده‌اند. لذا مطمئن باشید که سفارش شما توسط ویراستار متخصص انجام می‌شود.

داشتن سابقه علمی و پژوهشی داشتن سابقه علمی و پژوهشی

آشنایی با اصول نگارش و چاپ مقالات، یکی دیگر از ویژگی‌های ویراستاران نیتیو ترجمیک است. این ویراستارن همگی از میان پژوهشگران و محققان باتجربه انتخاب شده‌اند و نظرات و ایده‌های سازنده‌ای برای بهبود کیفیت مقاله شما ارائه خواهند کرد.

ویرایش نیتیو چیست؟

نیتیو (Native) به‌معنای بومی است. از این رو ویرایش یا ادیت نیتیو (Native editing) را می‌توان «ویرایش بومی» نامید. تفاوت ویرایش نیتیو با ویرایش معمولی این است که متن مورد‌نظر توسط ویراستاری ویرایش می‌شود که که در سطح بسیار بالایی از زبان قرار دارد یا اصالتا نیتیو کشورهای انگلیسی‌زبان است. از آنجایی‌که زبان انگلیسی به‌عنوان زبان مشترک علم در دنیا شناخته می‌شود و مقالات بین‌المللی غالباً به زبان انگلیسی هستند، معمولاً ویرایش نیتیو انگلیسی را معادل ویرایش نیتیو در نظر می‌گیرند.

ویرایش نیتیو چیست؟

ویرایش نیتیو چه تغییراتی در متن مبدا مقاله یا کتاب ایجاد می‌کند؟

در ویرایش نیتیو، سه سطح ویرایش محتوایی، زبانی و فنی انجام می‌گیرند. ویرایش تخصصی یا علمی باید توسط ویراستار علمی انجام شود. به بیان دیگر، پیش از ارسال مقاله برای ویرایش نیتیو باید ویرایش علمی روی آن انجام شده باشد.
نکته مهم این است که در کنار بالا بردن سطح نوشتاری متن، باید به ‌سادگی جملات و قابل‌فهم بودن نیز توجه زیادی شود. چرا‌که یکی از معیار‌های سردبیران مجلات آکادمیک، انتقال اطلاعات به ساده‌ترین شکل ممکن و قابلیت درک آن برای پژوهشگران کشور‌های مختلف است.

ویرایش نیتیو چه تغییراتی در متن مبدا مقاله یا کتاب ایجاد می‌کند؟

برخی سوالات رایج ویرایش نیتیو

ترجمه یا ویراستاری که توسط مترجمی که زبان مادری‌اش، زبان متن مقصد باشد یا بر اثر سکونت و تحصیل مستمر در محیط‌های انگلیسی زبان، تسلط بسیار بالایی بر متون علمی و دانشگاهی به آن زبان دارد، ترجمه یا ویرایش نیتیو می‌گویند. فعالیت این مترجمان در سطح بین‌المللی است.

بله، بعد از پایان کار شما می‌توانید درخواست خود را از طریق تیکت ارسال فرمایید. گواهی‌نامه معتبر ویراستاری نیتیو برای شما ارسال خواهد شد. ماهانه گواهی نیتیو برای بیش از ۱۰۰ مقاله ترجمه/ویرایش‌شده در ترجمیک صادر می‌شود و در مهمترین مجلات مجامع بین‌المللی به چاپ می‌رسد.

بله، در بسیاری از موارد مانند انتشار کتاب در کشورهای دیگر، ترجمه متونی که جنبه بین‌المللی دارند و ... می‌توان از خدمات ترجمه نیتیو استفاده کرد.

هزینه ویرایش نیتیو، بر اساس تعداد کلمات مقاله شما، سطح انتخابی (طلایی یا طلایی بازخوانی) و سرعت انتخابی محاسبه می‌شود. برای محاسبه هزینه پروژه ویرایش نیتیوتان از ماشین حساب ترجمیک استفاده کنید.

زبان‌های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی.

گارانتی دائمی خدمات

گارانتی دائمی خدمات

برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد.
بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند.

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی


ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی در ایران است. ترجمیک خدمات مختلفی از جمله ترجمه متن، ترجمه کتاب، ویرایش، ویرایش نیتیو و تولید محتوا انجام می‌دهد.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، یک شرکت دانشگاهی است و هم‌اکنون در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف مستقر است.

اعتماد شرکت‌ها و سازمان

اعتماد شرکت‌ها و سازمان


ترجمیک با سازمان‌های دولتی و شرکت خصوصی مختلفی فعالیت مستمر دارد. این شرکت‌ها از خدمات ترجمه متن، ترجمه همزمان و ترجمه رسمی ما استفاده می‌کنند.

تحویل بخش به بخش

تحویل بخش به بخش


تحویل بخش به بخش پروژه از طریق پنل کاربری، خیال شما را در مورد کیفیت کار و درجریان بودن پروژه جمع خواهد کرد. بعد از انجام هربخشی از ترجمه از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.

تیم پایش کیفی

تیم پایش کیفی


تیم پایش فنی ترجمیک به صورت مستمر در حال بررسی تک تک متون ترجمه شده توسط مترجمان سایت است. کارشناسان پایش، بر روی تمام سفارش‌ها نظر فنی گذاشته و در صورتی که متنی نیاز به تغییر داشته باشد توسط مترجم اصلاح می‌گردد.

پشتیبانی

پشتیبانی ۲۴ ساعته


در هفت روز هفته و هرساعت از شبانه‌روز می‌توانید از طریق تلفن، تیکت، تلگرام و واتس‌اپ با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.
درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

شبکه‌های اجتماعی

© تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) محفوظ است.
www.tarjomic.com - ۱۴۰۱